Proverbi

– Occhiu non vidi, cori non doli.
– Se pecura ti fai u lupu ti mangia.
– Ad aprili non cacciari e non mentiri.
– U duci vaij cu amaru.
– Quandu u diavulu t’accarizza l’anima voli.
– Cu ndavi a mugghjeri bella sempri canta, cu ndavi pochi sordi sempri cunta.
– A matinata faci a jornata.
– Cu prima non pensa doppu suspira.
– Non e’ veru amicu cu pigghja e non duna.
– Ogni puntuni ndavi occhi, ogni sipala ndavi ricchi.
– Cu vai cu zzoppu, all’annu zzopija.
– Cu paga avanti si mangia pisci fetenti.
– Jenaru siccu, massaru riccu.
– Se voi perdiri l’amicu, prestanci sordi o fallu zzitu
– A gatta prescialora faci i gattareji orbi.
– O ti mangi sta minestra o ti jetti da finestra.
– U surici nci dissi a nuci: – dammi tempu ca ti cuvu-.
– Cu pati pe amuri non senti doluri.
– Cu e’ orbu, surdu e taci, campa cent’anni in paci.
– A maju jetta u saju.
– Omu i panza, omu i sustanza.
– Cu nu scornu si campa nu jornu.
– Duru cu duru non fabbrica muru.
– A petra chi non faci lippu sa leva a hjumara.
– A pratica spacca a grammatica.
– U cani muzzica sempri o sciancatu.
– Vidi mojiu e zappi fundu.
– Cu si vergogna non si marita.
– Na sula nuci nta nu saccu no scrusci.
– A crapa si mungi e u zzimmaru si doli.
– U Signuri nci duna u pani a cu non ndavi i denti.
– Di patruni mancu garzuni.
– Cu sparti pigghja a megghju parti.
– E’ megghjiu mammata mu ti cijangi ca u suli i marzu mu ti tingi.
– Se voi l’amicizia u si mmanteni, nu panareju vai e unu veni.
– Cu non si faci i fatti soi cu a lanterna va cercandu guai.
– L’amuri i luntanu e’ comu l’acqua ‘nto panaru.
– U malu passu e’ aundi si cadi.
– Senza sordi non si canta missa.
– L’omu gelusu mori cornutu.
– Puru i pulici ndannu a tussi.
– Cu si guardau si sarvau.
– Fevraru curtu e amaru.
– U saziu non cridi o dijunu.
– Cu artu si teni, nta mmerda cadi.
– Cu bella voli pariri, peni e guai andavi a patiri.
– A megghiu parola e’ chija chi non si dici.
– Na manu lava l’atra e tutti i ddui lavanu a facci.
– Se marzu marzija, a terra fumija.
– Cu si marita faci festa nu jornu, cu ammazza u porcu si sciala tuttu l’annu.
– Se è vera nivi quagghja sula.
– Spartituri spati beni ca non sai chiju chi ti veni.
– Doppu l’alluvioni tutti i strunzi veninu a galla.
– Aundi vidi porti aperti, trasi i latu.
– Quandu u ciucciu non voli u mbivi a vogghia u nci frischj.
– Si dici u peccatu e no u peccaturi.
– Cu joca sulu non perdi mai.
– Palumba muta non poti esseri servuta.
– Cu non sapi u vindi, u chiudi a potigha.
– Attacca u ciucciu aundi voli u patruni.
– Pe fari l’ortu nci voli n’omu mortu.
– Fai comu t’e’ fattu ca peccatu non e’.
– Cu patri e cu patroni sempri tortu e mai ragioni.
– Nta casa du galantomu, prima a fimmana e poi l’omu.
– I guai du pignatu i sapi sulu a cucchjara chi miscita.
– I paroli da sira su nenti a matina.
– U porcu si nsonna sempri agghjanda.
– Pili e guai non mancanu mai.
– I malanova su comu a canigghia, cu i manda poi si pigghia.
– Na sula vota si futti a vecchia.
– U suverchiu e’ comu u mancu.
– A gajina faci l’ovu e o gaju nci abbrucia u culu.