U PISCISTOCCU I MAMMULA

Arriva d’a Norvegia duru duru
Chi si lu sbatti ruppi puru u muru
Ma poi li commercianti, cu gran gioia,
lu mentinu a li vaschi mu rimoia.

Di na vasca va’ a l’ attra e cusì via
cu acqua pura e tanta pulizia
e, quando a’ fini a l’ urtima è trasutu
è jancu e grossu prontu m’è vindutu.

È bberu ca s’ accatta cu i cambiali
Ma è u megghju piscistoccu e tantu vali!
Prestu a la casa fuji m’ ù cucini
Ca già ti nzonni quattru bucatini.

Si coci a tanti modi, ndò u notati,
arrustu o mbiancu o nzemi cu i patati,
suffrittu a la padeja cu fagiola
cu tantu pipareju mu cunzola.

Cca la gravigghja, mentri và arrustutu
passa lu sarmurigghju m’ è cundutu
cu n’ arrama d’ origanu e cu amuri,
jiu pinneju e tu lu gran pitturi.

Ma, comu patri, t’ ugnu stu cunsigghju:
si vò u mangi bbonu, caru figghju,
chiudi finestri e porti, ca l’ adduri
attira amici e poi sunnu doluri!

Mbiancu si poti fari, è risaputu,
cà tanta acqua a pezzi m’ è gugghjutu.
Jungi a lu piattu m’ esti sopraffinu
Limuni, agghju, ogghju e petrusinu.

Pe mbiancu n’ antru modu nc’ esti ancora
cu agulivi di giara nzalimora,
tanta cipuja, acqua e cundimentu
cucina tuttu nzemi e ssi cuntentu.

La morti di lu stoccu, è già provatu,
è nzemi cu i patati cucinato:
pigghja na tella, setti pummadora,
na cipuja cu l’ ogghju mu s’ indora

agulivi di giarra e li patati
tagghjati a pezzi grossi e no affettati,
nu pipareju russu nci vò misu
e, quandu mangi, senti e Paradisu!

Si di stu modu no lu ndai provatu
pigghja fagiola russa di pignatu,
cu l’ ogghju a la padeja la suffriji
e menti u stoccu a pezzi picciriji,

jungici pipareji quantu abbasta
e m’abbrucianu pigghjali di grasta
e jungi appena appena pe lu gustu
nu cucchjaru di sarza giustu giustu.

Si po’ mangiari crudu pe nzalata,
si po’ jungiri a pezzi cca frittata
e, si la carni non ti vaji cchiù,
fallu cu sarza e cocilu a ragù.

Però ti raccomandu nzinifini
Pe pasta menti sulu bucatini.
L’adduri di lu stoccu e di lu sucu
Nci trasi tuttu dintr’a chjiu bucu!

Nc’è n’antru modu chi cunsigghju a pochi,
chi non patinu d’urcera o di fochi:
a pezzi picciriji cca padeja
frittu nzemi a tanti pipareja.

Scrivendu vinni a fami senza fini
E vaju u mangiu trippiceji chinj,
chisti non su pe tutti,ma pe mmia
fiat voluntas Dei e accussi sia.

Però na caso ndò mbi raccumandu:
mangiativi lu stoccu prestu e quandu,
ma m’è tuttu di gustu e mè divinu
mbivitivi n’ettolitu di vinu!

 

di Remo Gargiulo